Regulamin naszego sklepu www.desmed.pl

Niniejszy regulamin wraz z dołączonymi dokumentami, zawiera informacje o Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna (marka „Desmed”) i warunkach sprzedaży - regulamin na podstawie których Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna sprzedaje produkty - produkty oferowane na swojej witrynie internetowej (www.desmed.pl).

Niniejszy regulamin obowiązuje w przypadku każdej umowy z Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna dotyczącej sprzedaży naszych produktów. Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu i upewnienie się przed złożeniem Zamówienia na Produkty oferowane na naszej Stronie Internetowej, że jest on dla Państwa zrozumiały. Należy pamiętać, że zamawiając dowolny produkt na www.desmed.pl, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

Do złożenia zamówienia wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji Regulaminu, nie będą mieli Państwo możliwości zamówienia Produktów na www.desmed.pl

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych pomiędzy Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna a klientami indywidualnymi, tj. konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz klientami biznesowymi, zwanymi łącznie Klientami.

Klient zgadza się na dostarczanie wszelkiej korespondencji przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna drogą elektroniczną – email.

O nas

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem https://www.desmed.pl/ jest firma Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna z siedzibą w Niebylcu, ul. Niebylec 163, 38-114 Niebylec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723943, NIP: 819668373, REGON: 363821610.

Dane kontaktowe Sklepu Internetowego: Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna, ul. Niebylec 163, 38-114 Niebylec, Polska, e-mail: biuru@desmed.pl,

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu jest spółka jawna Busglass Czurczak Leśniak z siedzibą w ul. Niebylec 163, 38-114 Niebylec, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723943, NIP: 819668373, REGON: 363821610.

W Sklepie Internetowym dostępne są: Produkty

Produkty desmed

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna z siedzibą w Niebylcu, oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

Informacje o produktach, w tym ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

Wykorzystywanie danych osobowych

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna z siedzibą w Niebylcu, wykorzystuje dane osobowe Klientów wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności przedstawionymi poniżej. Prosimy o zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności w celu uzyskania wszelkich informacji w tym zakresie.

POSTANOWIENIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Cena

Ceny produktów podawane są w złotych polskich. Cena produktu zawiera podatek VAT według stawki obowiązującej w Polsce, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

Pomimo dołożenia wszelkiej staranności przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna z siedzibą w Niebylcu, by wszystkie ceny na stronie były aktualne i dokładne, może się jednak zdarzyć, że informacja o cenie będzie nieprawidłowa. Jeżeli Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna z siedzibą w Niebylcu odkryje błąd w cenie produktu, klient biznesowy zostanie poinformowany o tym błędzie i będzie miał możliwość kontynuowania zakupu Produktu w prawidłowej cenie lub wycofania złożonej przez siebie oferty. Zamówienie nie będzie przetwarzane do chwili otrzymania od klienta biznesowego informacji o kontynuowaniu albo wycofaniu oferty. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem biznesowym za pomocą danych kontaktowych podanych podczas procesu zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, o czym klient zostanie powiadomiony e-mailem. Jeśli błąd w podanej cenie jest oczywisty i niewątpliwy oraz cena może być racjonalnie uznana przez klienta biznesowego jako cena nieprawidłowa, Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna nie ma obowiązku dostarczenia klientowi biznesowemu produktów po niewłaściwej (niższej) cenie.

Płatność

Płatność za Produkty oraz wszelkie pozostałe koszty, tj. możliwy koszt dostawy następuje z góry, za pomocą karty debetowej lub kredytowej Mastercard, Visa lub Maestro.

Jeżeli Klient złoży zamówienie na produkt w ramach przedsprzedaży, zamówienie na produkt, którego nie ma obecnie w magazynie lub z wyprzedzeniem zarezerwuje termin dostawy, Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna i jego partnerzy płatniczy dokonają autoryzacji na karcie płatniczej. Jeśli autoryzacja wygasła lub z jakiejkolwiek przyczyny nie powiodła się, Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna zastrzega sobie prawo do ponownej autoryzacji do pełnej kwoty, przed lub po wysyłce produktu. W takim przypadku klient zostanie o tym powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas składania Zamówienia. Jeżeli Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna nie otrzyma autoryzacji od wystawcy karty płatniczej, skontaktuje się z klientem w celu ustalenia innej metody płatności.

Zawarcie umowy pomiędzy Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna a Klientem

Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym, Klient otrzymuje następujące wiadomości e-mail:

Wiadomość email potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sklep Internetowy;

Wiadomość email potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji oraz wszystkie istotne elementy Zamówienia, tj. przedmiot zamówienia, łączną cenę Zamówienia, sposób i termin zapłaty za zamówienie, sposób oraz termin wykonania Zamówienia przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna; oraz

Wiadomość email potwierdzającą dokonanie wysyłki produktu.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zawarcie Umowy pomiędzy Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna a klientem.

W przypadku braku możliwości dostarczenia klientowi biznesowemu produktu, wynikającej np. z jego braku w magazynie lub wycofania z oferty lub z powodu wskazania nieprawidłowej ceny w sklepie internetowym, o której mowa powyżej, klient biznesowy zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e mail i zamówienie nie będzie realizowane. W przypadku dokonania przez klienta biznesowego wcześniejszej zapłaty za produkt, klient otrzyma całkowity zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zaniechaniu realizacji zamówienia.

Dostawa oraz koszty Dostawy

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna realizuje zamówienia wyłącznie na adresy dostawy na terenie Polski. Jeżeli Produkty mają być dostarczone do różnych lokalizacji, należy złożyć oddzielne zamówienie dla każdego adresu dostawy.

W momencie przyjęcia produktu, klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Z tą chwilą własność produktu przechodzi na klienta. Klient powinien dokonać oceny stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis ubytku lub uszkodzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dostawy Zamówienia, należy skontaktować się z Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna wysyłając wiadomość email na adres biuro@desmed.pl

Prawo Klienta Indywidualnego do odstąpienia od Umowy

Niniejsze zasady określone mają zastosowanie wyłącznie do klientów indywidualnych (konsumentów).

Klient Indywidualny ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktów do klienta indywidualnego.

W celu odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna wysyłając wiadomość e-mail na biuro@desmed.pl. W celu ułatwienia odstąpienia od umowy klient indywidualny może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego tutaj.

Odstąpienie od umowy jest skuteczne z dniem przesłania wiadomości email lub telefonicznego zgłoszenia odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

Jeżeli klient indywidualny skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, otrzyma pełny zwrot ceny zapłaconej za zamówione produkty oraz wszystkie inne dokonane przez niego płatności. Zwrot kosztów do klienta indywidualnego nastąpi w najszybszym możliwym czasie, w każdym przypadku nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, przy czym Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu produktu lub dostarczenia przez klienta indywidualnego do Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna dowodu odesłania produktu.

Klient indywidualny ma obowiązek zwrotu produktów w ciągu 14 dni od przesłania informacji o odstąpieniu od umowy, zgodnie z punktem powyżej. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa klient.

Produkt zwracany przez klienta indywidualnego w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną cześć). Klient indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów wynikających z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku otrzymania roduktów w stanie nieuszkodzonym, Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna zwróci pełną cenę zakupu na kartę płatniczą lub metodą, której pierwotnie użyto do zakupu Produktów.

Odpowiedzialność Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna w stosunku do klientów biznesowych

Niniejsze zasady określone mają zastosowanie wyłącznie do klientów biznesowych (przedsiębiorców).

Klient biznesowy produkty mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku własnego klienta biznesowego i Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna nie wyraża zgody na dalszą sprzedaż produktów przez klienta biznesowego.

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej wynikającej z umowy lub pozostającej z nią w związku za:

o jakąkolwiek utratę korzyści, spadek sprzedaży, ograniczenie możliwości prowadzenia działalności biznesowej lub utratę przychodów;

o utratę lub sfałszowanie danych, informacji lub oprogramowania;

o utratę możliwości biznesowych;

o utratę przewidywanych oszczędności;

o utratę wartości firmy; lub

o wszelkie straty pośrednie lub następcze.

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych powyżej, całkowita odpowiedzialność Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna wobec klienta biznesowego za straty poniesione na podstawie lub w związku z umową, niezależnie czy dotyczą odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym za zaniedbanie), lub innej, nie może przekraczać wartości ceny zakupionych produktów.

Odpowiedzialność Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna w stosunku do klientów indywidualnych

Niniejsze zasady określone mają zastosowanie wyłącznie do Klientów Indywidualnych (konsumentów).

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna dostarcza produkty wyłącznie do użytku profesjonalnego. Klient indywidualny zgadza się nie wykorzystywać produktów w celach handlowych, biznesowych lub sprzedażowych. W każdym razie Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, ograniczenie możliwości prowadzenia działalności biznesowej, przerwy w działalności biznesowej lub utratę możliwości biznesowych.

Zdarzenia poza kontrolą Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu jakichkolwiek zobowiązań Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna wynikających z umowy, spowodowanych zdarzeniem poza kontrolą Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna, tj. siłą wyższą. Zdarzenie poza kontrolą Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna zostało zdefiniowane poniżej.

Zdarzenie poza kontrolą Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna” oznacza jakiekolwiek zdarzenie będące skutkiem wystąpienia nagłych, nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od danej strony, których skutki były niemożliwe do uniknięcia nawet pomimo podjęcia wszelkich starań w celu zapobieżenia im.

W przypadku wystąpienia zdarzenia poza kontrolą Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna mającego wpływ na wykonanie zobowiązań Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna wynikających z umowy:

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna skontaktuje się z klientem w najszybszym możliwym czasie w celu powiadomienia go o takim zdarzeniu;

zobowiązania Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna wynikające z umowy zostaną zawieszone, a czas realizacji zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia poza kontrolą Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna. Jeżeli zdarzenia poza kontrolą Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna wpływa na zmianę daty dostawy produktów, ustalona zostanie nowa data dostawy po ustaniu zdarzenia poza kontrolą Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna.

Rękojmia

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna zobowiązany jest do dostarczenia produktu bez wad fizycznych lub prawnych (rękojmia). Odpowiedzialność Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna z tytułu rękojmi określona jest w przepisach art. 556 i n. KC. Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi (art. 568 § 1 KC).

Reklamacje mogą być wnoszone przez Klientów adres email: biuro@desmed.pl dopiskiem „Reklamacja”.

Reklamacja powinna zawierać: imię nazwisko, nazwę produktu, adres pocztowy, adres email, datę zakupu produktu, typ produktu będącego przedmiotem reklamacji, dokładny opis wady oraz datę jej odkrycia, jak również preferowany przez klienta sposób doręczenia informacji o rozpatrzeniu reklamacji. Do reklamacji należy załączyć dowód zakupu, np. kopię rachunku, kopię faktury, historię płatności. Przedstawienie wskazanych wyżej dowodów zakupu jest zalecane, jednakże nie obligatoryjne, a ich wyłączenie nie wpłynie na jej skuteczność reklamacji.

Szczegółowe informacje dotyczące dalszych kroków reklamacyjnych, w tym adresu, na który należy przesłać wadliwy Produkt, są przekazywane poprzez wiadomość e-mail lub w trakcie składania reklamacji drogą telefoniczną zgodnie z punktem 12.2. powyżej.

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w sposób wskazany w złożonej przez siebie reklamacji.

W przypadku, gdy reklamacja zawiera braki, Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna poinformuje o tym Klienta w korespondencji wysłanej na adres wskazany w reklamacji.

Gwarancja

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna oświadcza, ze wszystkie zamgławiacze  Desmed sprzedawane w sklepie internetowym objęte są 2-letnią gwarancją.

Wszelkie szczegóły dotyczące gwarancji Desmed i produktów Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna znajdują się poniżej:

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Newsletter

Klient może korzystać z Newslettera po wypełnieniu trzech następujących kroków: (1) wpisaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie internetowej adresu e-mail, na który ma zostać przekazana kolejna edycja Newslettera, (2) kliknięciu przycisku „Wyślij” i (3) potwierdzeniu chęci subskrybowania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który zostanie automatycznie wysłany na podany adres email. Istnieje również możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez wybranie odpowiedniego pola wyboru podczas składania zamówienia klienta oraz podczas aktywowania gwarancji.

Newsletter jest prowadzony bezpłatnie i przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość w dowolnym momencie i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newslettera przesyłając prośbę na adres e-mail biuro@desmed.pl

Reklamacje w zakresie Newslettera lub innych usług elektronicznych włączając nieprawidłowości w obsłudze desmed.pl mogą być zgłaszane bezpośrednio przez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@desmed.pl

Reklamacje dotyczące Newslettera lub innych usług elektronicznych winny zawierać: opis sprawy objętej reklamacją, adres e-mail podany w trakcie rejestracji konta Klienta lub podany w Zamówieniu oraz adres e-mail lub adres pocztowy, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji tą samą metodą, która została użyta do złożenia reklamacji, w przeciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna.

Komunikacja Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna a Klientem

Określenie „na piśmie/w formie pisemnej” użyte w niniejszym Regulaminie, odnosi się również do formy emailowej.

Jeżeli Klient Indywidualny i biznesowy będzie chciał się skontaktować się z Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna w formie pisemnej z jakiegokolwiek powodu, może tego dokonać za pomocą wiadomości email.

Powiadomienia lub inne formy komunikacji uznaje się za doręczone:

- w przypadku ich doręczenia osobiście, w dniu ich  złożenia w siedzibie Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna;

- w przypadku wysłania za pomocą przesyłki poleconej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dniu następującym po odebraniu przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna przesyłki;

- w przypadku wysłania wiadomości e-mail, w dniu następującym po jej wysłaniu - niezwłocznie w przypadku kontaktu poprzez stronę internetową Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna.

Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania w stosunku do doręczeń w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Pozostałe istotne postanowienia Regulaminu

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona.

Klient może przenosić swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu na rzecz innej osoby jedynie za pisemną zgodą Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna.

Stwierdzenie przez sąd lub organ właściwy nieważności lub niezgodności z prawem któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie ma wpływu na ważności pozostałych postanowień.

Brak skutecznego domagania się przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna swoich praw lub brak wyegzekwowania swoich praw wobec Klienta lub niewykonanie powyższych czynności w określonym terminie, nie powoduje zrzeczenia się przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna swoich praw wobec klienta i nie oznacza to, że klient nie jest zobowiązany wywiązać się z tych obowiązków. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw wobec klienta przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej  i nie będzie oznaczać zrzeczenia się przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna jakiegokolwiek innego prawa przysługującego mu wobec klienta, niewskazanego wprost w takim zrzeczeniu.

W przypadku klienta indywidualnego, niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. Oznacza to, że umowa sprzedaży produktów za pośrednictwem desmed.pl oraz jakikolwiek spór lub roszczenie wynikające z umowy lub w związku z umową będzie podlegać prawu polskiemu oraz poddane będą pod wyłączną jurysdykcję właściwych sądów w Polsce.

W przypadku klienta biznesowego, umowa i jakikolwiek spór lub roszczenie wynikające z umowy lub w związku z umową lub jej przedmiotem (włączając spory pozaumowne lub roszczenia) winny być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim.

W przypadku klienta biznesowego, Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna i klient biznesowy zgodnie nieodwołalnie uzgadniają, że sądy Polski mają wyłączną właściwość w rozstrzyganiu jakichkolwiek sporów lub roszczeń wynikających z umowy lub w związku z umową (włączając spory pozaumowne lub roszczenia).

Wszelkie dokumenty załączone do niniejszego regulaminu (również poprzez hiperłącza) stanowią całość uregulowań pomiędzy klientem a Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień klienta indywidualnego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Zmiana Regulaminu

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą dokonywane poprzez umieszczenie regulaminu w nowym brzmieniu na stronie internetowej sklepu: www.desmed.pl. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania nowego regulaminu na www.desmed.pl klienci będą informowani o zmianie regulaminu poprzez komunikat na www.desmed.pl, który będzie widoczny co najmniej przez 14 dni od daty jego publikacji oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku klientów, którzy udostępnili swój adres e-mail). Data wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wyraźnie wskazana w treści regulaminu. Zmiana regulaminu nie będzie miała zastosowania wobec klientów, którzy złożyli Zamówienie w sklepie internetowym.

           REGULAMIN TESTOWANIA URZĄDZENIA DESMED D – 1000

____________________________________________________________________________________________________

1.     Regulamin akcji promocyjnej dotyczącej bezpłatnego korzystania  celem testowania przez użytkowników końcowych Urządzenia DESMED D – 1000.

2.     Regulamin zawiera informacje o produkcie DESMED D-1000, marce DESMED należącej do  BUSGLASS CZURCZAK LEŚNIAK SP.J. oraz warunkach testowania  Urządzenia DESMED D-1000 oferowanego do testów oraz do sprzedaży bezpośrednio na stronie internetowej  www.desmed.pl .

3.     Definicje wybranych pojęć:

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)   Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

2)   Akcji promocyjnej bezpłatnego testowania – należy przez to rozumieć akcję prowadzoną przez DESMED  w okresie od dnia 3 listopada przez  czas nieokreślony, aż do odwołania, polegającą na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom końcowym nowych Urządzeń DESMED D- 1000  celem testowania przez okres 14 dni. 

3)   DESMED - należy przez to rozumieć markę należąca do BUSGLASS CZURCZAK LEŚNIAK SP.J.  z siedzibą w Niebylcu, organizatora akcji bezpłatnego testowania. 

4)   DESMED D 1000, Urządzenie  – Urządzenie, służące do szybkiej i skutecznej dezynfekcji. DESMED D - 1000 w połączeniu ze środkami firmy Sanosil S003, S010 areosol daje możliwość dezynfekcji różnego rodzaju pomieszczeń oraz środków transportu publicznego w szybki i łatwy sposób. DESED D- 1000 znajduje  zastosowanie  w branżach : hotelarska, biurowa, przemysłowa, szkoły, przedszkola, gospodarstwa domowe, środki transportu publicznego (autobusy, pociągi, samoloty) gabinety (lekarskie, kosmetyczne, stomatologiczne itp.), szpitale , laboratoria. Środki dezynfekujące Sanosil S003, S010 są skuteczne przeciwko koronowirusom, bakteriom, sporom zarejestrowane przesz URPL, Wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kategoriach: kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 4, kat. 1, gr. 5, kat. 2, gr.

5)   Użytkownik końcowy, przyjmujący do testowania – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  która spełniając warunki określone w Regulaminie złożyła zamówienie na Urządzenie DESMED D – 1000 celem testowania  na warunkach określonych w Regulaminie.  Użytkownik końcowy może zawrzeć Umowę o bezpłatne testowanie Urządzenia  o ile spełnia wszystkie poniższe warunki: 

a)    wypełni formularz zamieszczony na stronie www.desmed.pl  podając swój adres e-mail, oraz nr telefonu; 

b)    otrzyma od DESMED drogą elektroniczną lub telefonicznie ofertę w zakresie testowania Urządzenia;

c)    zaakceptuje  niniejszy Regulamin bez zastrzeżeń.

 

6)   Okres Testowania– należy przez to rozumieć okres 14 dni, w którym Użytkownik końcowy może korzystać z Urządzenia bezpłatnie celem testowania. Okres Testowania - trwa nie dłużej niż 14 dni od dnia doręczenia Urządzenia do Użytkownika końcowego aż do zakończenia 14 dnia.

7)   Strony - należy przez to rozumieć łącznie DESMED  i Użytkownika końcowego.

8)   Umowa - Umowa na testowanie Urządzenia zawarta przez DESMED i Użytkownika końcowego na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wskutek Zamówienia złożonego przez Użytkownika końcowego przedstawicielowi  DESMED telefonicznie lub w formie e – mail. 

9)   Zamówienie – zamówienie na testowanie Urządzenia składane przez Użytkownika końcowego  przedstawicielowi DESMED na odległość - telefonicznie lub e – mail. .

10)Sklep DESMED  – strona internetowa  www.desmed.pl  administrowana przez DESMED za pośrednictwem której Użytkownik  ma możliwość skontaktowania się z DESMED. 

4.     Przedmiot testowania zostaje udostępniony Użytkownikowi  w dniu doręczenia go do Użytkownika końcowego.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy testowania, Przyjmujący do testowania zobowiązuje się poinformować o tym fakcie DESMED w formie pisemnej, e – mail i zwrócić na własny koszt i ryzyko do DESMED Urządzenie przyjęte do testowania po upływie  okresu 14 dni bezpłatnego testu (najpóźniej w 17 dniu od dnia doręczenia Urządzenia do Użytkownika ). 

6.     Nieodstąpienie od umowy testowania w  terminie wskazanym w ust. 5 - brak wyrażenia przez Użytkownika decyzji zwrotu Urządzenia jest równoznaczny z zakupem Urządzenia,  a wpłacona przez Użytkownika kaucja zostaje zaliczona na poczet zakupu Urządzenia. DESMED prześle Użytkownikowi Fakturę VAT za zakup Urządzenia. 

7.     Nieodesłanie Urządzenia w terminie wskazanym w ust. 5  do DESMED  jest równoznaczne z zakupem Urządzenia DESMED D – 1000 przez Użytkownika. Wpłacona kaucja zostaje zaliczona na poczet zakupu. DESMED prześle Użytkownikowi Fakturę VAT za zakup Urządzenia. 

8.     Użytkownik bezpośrednio po otrzymaniu Urządzenia zobowiązany jest do sprawdzenia jego stanu. W przypadku, gdyby Urządzenie posiadało widoczne wady lub nie było zdatne do umówionego użytku, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego – w tym samym dniu – poinformowania o tym fakcie DESMED, przesyłając dokumentację zdjęciową na adres e – mail  :biuro@desmed.pl 

9.     W momencie złożenia zamówienia  Użytkownik  zapłaci DESMED  kaucję, na podstawie faktury Proforma, która to kaucja zostanie zwrócona Przyjmującemu do testowania w momencie zwrotu Urządzenia do DESMED w stanie niepogorszonym  i zdatnym do użytku, na rachunek bankowy Użytkownika wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu lub zostanie zaliczona na poczet zakupu Urządzenia. 

10. W przypadku zwrotu uszkodzonego Urządzenia lub jego utraty, lub uszkodzenia opakowania w którym Urządzenie dostarczono, Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, DESMED uprawniony jest do  potrącenia z kaucji, o której mowa w ust. 9  kwoty równej kosztom naprawy przedmiotu testowania, lub nowego Urządzenia,  lub opakowania. 

11. W przypadku wskazanym w ust.10 DESMED zwróci Użytkownikowi wpłaconą kaucję pomniejszoną o koszty poniesione przez DESMED. 

12. Przyjmujący do testowania oświadcza, zobowiązuje się użytkować Urządzenie  w okresie testów zgodnie z załączoną instrukcją oraz  zobowiązuje się do dbałości  o Urządzenie, wykorzystywania go w sposób bezpieczny, i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

13.  Użytkownik zobowiązuje się w okresie testowania do utrzymywania Urządzenia w należytym stanie, nie udostępnia Urządzenia  do używania osobom trzecim.

14. W okresie testowania Użytkownik zobowiązuje się do zakupu w sklepie DESMED płynów dedykowanych do Urządzenia DESMED D – 1000 i użytkowania Urządzenia DESMED D -1000 wyłącznie z użyciem płynów wskazanych przez DESMED dla Urządzenia DESMED D- 1000. 

15. Opłacenie faktury pro forma jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Testowania.

Procedura składania Zamówień Urządzeń DESMED D-1000 do Testów 

1.     Użytkownik uzupełnia  interaktywny formularz dostępny w na stronie internetowej  DESMED – www.desmed.pl  , wpisując dane Użytkownika, adres e – mail oraz numer telefonu do kontaktu.

2.     Po wypełnieniu formularza z Użytkownikiem kontaktuje się przedstawiciel DESMED. 

3.     Zamówienie na Urządzenie do testowania Użytkownik składa przedstawicielowi DESMED. 

4.     Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników/Klientów DESMED są opisane w Polityce Prywatności Sklepu DESMED dostępnej na stronie  www.desmed.pl

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia ____03/11________ 2020 roku.