Warunki gwarancji Desmed 

 

Gwarancja urządzenia desmed obejmuje naprawę lub wymianę (według uznania Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna ) urządzenia desmed , jeżeli w okresie gwarancyjnym okaże się ono niesprawne z powodu wadliwych materiałów lub wykonania.

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, a powstałe w okresie gwarancji.

Podstawą gwarancji danego urządzenia desmed jest oświadczenie gwarancyjne.

Gwarancja nie obejmuje 

Urządzenia desmed zostały zaprojektowane i wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów przystosowanych do pracy w normalnych warunkach. Jeśli pomimo korzystania z urządzenia desmed zgodnie z jego przeznaczeniem ulegnie ono awarii w okresie gwarancyjnym, zobowiązujemy się do jego naprawy lub wymiany.

Istnieją jednak pewne zdarzenia, których gwarancja urządzenia desmed nie obejmuje naprawy lub wymiany urządzenia. 

Lista wyłączeń z zakresu ochrony gwarancyjnej:

 • Normalne zużycie, w tym części, które mogą z czasem ulec zużyciu (np. szczotka, filtry itp.).
 • Przypadkowe uszkodzenie.
 • Uszkodzenia spowodowane nieprzeprowadzeniem zalecanej konserwacji urządzenia.
 • Uszkodzenie na skutek użytkowania niezgodnego z tabliczką znamionową.
 • Uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak transport, warunki pogodowe, przerwy w dostawie prądu lub skoki napięcia.
 • Awarie spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna.
 • Usterki spowodowane przez:
 • Niedbałe lub niewłaściwe korzystanie, bądź niedbałą obsługę urządzenia.
 • Korzystanie z części połączonych lub zamontowanych niezgodnie z instrukcjami urządzenia desmed
 • Korzystanie z urządzenia desmed niezgodnie z instrukcją obsługi.
 • Korzystanie z urządzenia desmed do celów innych niż zapisano w instrukcji obsługi lub podano na naszej stronie internetowej www.desmed.pl
 • Korzystanie z części i akcesoriów innych niż oryginalne części i akcesoria desmed.
 • Naprawy lub zmiany dokonywane przez podmioty inne niż Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna lub jej upoważnionych przedstawicieli.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, co obejmuje gwarancja, skontaktuj się z nami, nasz email: biuro@desmed.pl

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji:

 • Należy za pomocą wiadomości e-mail (biuro@desmed.pl ) powiadomić Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna  o ujawnieniu wady fizycznej urządzenia desmed. Zawiadomienie powinno zawierać dane urządzenia desmed oraz dokładny opis ujawnionej wady. Prosimy o niewysyłanie urządzeń przed uprzednim kontaktem z nami.
 • Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z urządzeniem w ramach gwarancji jest okazanie dowodu dostawy/kupna. Należy pamiętać, że bez takiego dowodu wszelkie prace zostaną wykonane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu lub dowodu dostawy.
 • W przypadku ujawnienia wady fizycznej urządzenia desmed objętej zakresem gwarancji, kupujący będzie zobowiązany do dostarczenia tego urządzenia na adres wskazany przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna. Koszty transportu urządzenia desmed zostaną pokryte przez Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna.
 • Wszystkie prace będą wykonywane przez pracowników Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna lub jej autoryzowanych przedstawicieli.
 • Wszystkie wymienione części staną się własnością Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • W przypadku zaistnienia zbiegu przesłanek odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, kupujący nie może żądać jednocześnie spełnienia świadczeń wynikających z tych dwóch źródeł odpowiedzialności, a skorzystanie przez niego z jednego świadczenia wyklucza możliwość ubiegania się o spełnienie świadczenia z drugiego tytułu odpowiedzialności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać z gwarancji na urządzenia desmed, zadzwoń do nas 510 038 271 (między 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku. Z wyjątkiem dni wolnych od pracy).

 • Gwarancja firmy Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna.

obowiązuje od dnia zakupu lub dostawy urządzenia, w zależności od tego co nastąpi później.

Okres ochrony gwarancyjnej nie przekracza okresu gwarancji dla danego urządzenia desmed wskazanego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Busglass Czurczak Leśniak Sp. Jawna nie odpowiada za wady urządzeń desmed ujawnione po upływie okresu gwarancji.